Tag Archives: 9N

Dret a Decidir que NO (versió en català)

8 nov.

 

 • Que Artur Mas no és el Messies, ni l’Estat propi el paradís.
 • Que un Govern no es pot passar  la legislatura sencera retallant drets als seus ciutadans, destruint pilars de l’Estat de Benestar com la Sanitat i l’Educació (competències autonòmiques) mentre gasta a porrons els diners dels contribuents fent propaganda del seu propi projecte i subvencionant entitats privades afins amb els diners de tots. Que no és de rebut.
 • Que no hi ha motius per a destruir la convivència.
 • Que no hi ha persecució del català, ni persecució de la cultura catalana, ni dins de Catalunya, ni a la resta d’Espanya. Que mai en la història de Catalunya l’accés a la cultura; a la llengua, literatura, … havia estat més garantit per les institucions ni tan recolzat per les lleis; i de ser català i catalanista no té perquè estar enemistat amb ser espanyol.
 • Que no hi ha motius per seguir enfrontant identitats, aixecant murs entre ciutadans. Que és una gran irresponsabilitat del Govern posar uns davant d’altres a: catalans que no se senten espanyols, catalans que se senten tant espanyols com catalans i catalans que es miren al mirall cada matí i no es reconeixen d’una altra manera que com a espanyols. Que les identitats coexistents a Catalunya, els sentiments de pertinença, són molts, Catalunya és diversa, plural, hi conviuen tants sentiments patris gairebé com a individus i que cap govern té dret a enfrontar-les. L’obligació d’un Govern, és elaborar les polítiques necessàries perquè els ciutadans puguin viure en pau se sentin com se sentin, de l’Alt Empordà o de l’Est del Mississippi.
 • Que no es pot passar per sobre de la Constitució i de les lleis per a dur endavant un projecte de divisió perquè això suposaria que la il·legalitat si ve del Govern, és acceptada, i que tot val per arribar als fins anhelats pel Govern de torn . Que no hi ha res més antidemocràtic que passar-se pel folro de la jaqueta la Llei, que és molt perillós i que ens sentim contents i orgullosos que aquesta impunitat no existeixi.
 • Que no creiem les dades econòmiques que manegen els sobiranistes per defensar el “Espanya ens roba”; que la fiscalitat pròpia i finançament catalanes, han estat negociades en multitud d’ocasions pels sobiranistes a Madrid i que de ser desfavorables en algun punt, són els sobiranistes , els que ens volen portar a l’escissió, responsables en un 50%.
 • Que no, que l’argument de la renda més alta o la major contribució fiscal dels catalans a la resta d’Espanya no ens sembla raonament suficient per enarborar la bandera de la ruptura. I que d’acceptar aquest argument (en contra de la solidaritat i igualtat entre ciutadans) no entendríem què impediria a les elits a Catalunya, deixar de contribuir amb els seus impostos al sosteniment de les rendes dels barris o pobles més pobres, que són cada vegada més. Que el campi qui pugui no és la millor manera de sortir de les crisis i que només beneficia els que ja tenen un peu fora, a les elits.
 • Que no, que no ens expliquen el projecte perquè no en tenen, que no es parla del futur de les pensions, ni de qui pagarà la factura del rescat de les caixes, ni es diu que Catalunya seria aliena al projecte comú europeu el mateix dia que es declarés la Independència, que no s’explica el cost per a les nostres empreses els màxims beneficis provenen de les vendes i inversions de la resta d’Espanya.
 • Que no és una convocatòria oficial de referèndum, que això és una altra pantomima independentista.
 • Que no és legal, que no hi haurà garanties ni organismes oficials que assegurin la neteja i transcendència de la votació, només uns quants independentistes voluntaris i voluntariosos, en pro del que es seu, ja se sap. Que l’ANC i altres de les associacions voluntàries a la consulta pro-independència no tenen legitimitat per controlar les dades personals de les persones que assistiran o no el 9N.
 • Que no és un procés electoral decisori del futur de Catalunya, no està reconegut per la Constitució ni avalat per les lleis espanyoles.
 • Que no hi ha motius per anar-nos i sí molts per quedar-nos.

Perquè No, no anem a comprar la moto gripada de l’Independentisme, no creiem en el seu projecte, ni en el procés i no creiem que ningú tingui dret a repartir el carnet del Bon català.

(Para leer en catalán pincha aquí –> https://sinbrujulaysinmapa.wordpress.com/2014/11/07/derecho-a-decidir-que-no/ )

Anuncis

Derecho a Decidir que NO.

7 nov.
 • Que Artur Mas no es el Mesías, ni l´Estat propi el paraíso.
 • Que no se puede pasar un Gobierno la legislatura entera recortando derechos a sus ciudadanos, destruyendo pilares del Estado de Bienestar como la Sanidad y la Educación (competencias autonómicas) mientras gasta a porrones el dinero de los contribuyentes haciendo propaganda de su propio proyecto y subvencionando entidades privadas afines con el dinero de todos. Que no es de recibo.
 • Que no hay motivos para destruir la convivencia.
 • Que no hay persecución del catalán, ni persecución de la cultura catalana, ni dentro de Catalunya, ni en el resto de España. Que jamás en la historia de Catalunya el acceso a la cultura; a la lengua, literatura,… había sido más garantizado por las instituciones ni tan respaldado por las Leyes; y que ser catalán y catalanista no tiene porqué estar enemistado con ser español.
 • Que no hay motivos para seguir enfrentando identidades, levantando muros entre ciudadanos. Que es una gran irresponsabilidad del Govern poner unos frente a otros a: catalanes que no se sienten españoles, catalanes que se sienten tanto españoles como catalanes y catalanes que se miran al espejo cada mañana y no se reconocen de otra forma que como españoles. Que las identidades coexistentes en Catalunya, los sentimientos de pertenencia, son muchos, Catalunya es diversa, plural, conviven en ella tantos sentimientos patrios casi como individuos y que ningún gobierno tiene derecho a enfrentarlas. La obligación de un Gobierno, es elaborar las políticas necesarias para que los ciudadanos puedan vivir en paz se sientan como se sientan, de L´Alt Ampurdà o del Este del Mississippi.
 • Que no se puede pasar por encima de la Constitución y de las leyes para llevar adelante un proyecto de división porque esto supondría que la ilegalidad si viene del Gobierno, es aceptada, y que todo vale para llegar a los fines anhelados por el Gobierno de turno. Que no hay nada más anti-democrático que pasarse por el forro de la chaqueta la Ley, que es muy peligroso y que nos sentimos contentos y orgullosos de que esta impunidad no exista.
 • Que no creemos los datos económicos que manejan los soberanistas para defender el “Espanya ens roba” que la fiscalidad propia y financiación catalanas, han sido negociadas en multitud de ocasiones por los soberanistas en Madrid y que de ser desfavorables en algún punto, son los soberanistas, los que nos quieren llevar a la escisión, responsables en un 50%.
 • Que no, que el argumento de la renta más alta o la mayor contribución fiscal de los catalanes al resto de España no nos parece razonamiento suficiente para enarbolar la bandera de la ruptura. Y que de aceptar este argumento (en contra de la solidaridad e igualdad entre ciudadanos) no entenderíamos qué impediría a las élites en Catalunya, dejar de contribuir con sus impuestos al sostenimiento de las rentas de los barrios o pueblos más pobres, que son cada vez más. Que el sálvese quien pueda no es la mejor forma de salir de las crisis y que sólo beneficia a los que ya tienen un pie fuera, a las élites.
 • Que no, que no nos explican el proyecto porque no lo tienen, que no se habla del futuro de las pensiones, ni de quién pagará la factura del rescate de las cajas, ni se dice que Catalunya sería ajena al proyecto común europeo el mismo día que se declarara la Independencia, que no se explica el coste para nuestras empresas cuyos máximos beneficios provienen de las ventas e inversiones del resto de Espanya
 • Que no es una convocatoria oficial de referéndum, que esto es otra pantomima independentista.
 • Que no es legal, que no habrá garantías ni organismos oficiales que aseguren la limpieza y trascendencia de la votación, sólo unos cuántos independentistas voluntarios y voluntariosos, en pro de lo suyo, ya se sabe. Que la ANC y otras de las asociaciones voluntarias en la consulta pro-independencia no tienen legitimidad para controlar los datos personales de las personas que vayan a asistir o no el 9N.
 • Que no es un proceso electoral decisorio del futuro de Catalunya, no está reconocido por la Constitución ni avalado por las leyes españolas.
 • Que no hay motivos para irnos y sí muchos para quedarnos.

Porque No, no compramos la moto gripada del Independentismo, no creemos en su proyecto, ni en el proceso y no creemos que nadie tenga derecho a repartir el carné del Buen catalán.

(Para leer en catalán pincha aquí –> https://sinbrujulaysinmapa.wordpress.com/2014/11/08/dret-a-decidir-que-no-versio-en-catala/ )

%d bloggers like this: